1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Potkanowska 50, 26- 600 Radom, KRS: 0000085569, o kapitale akcyjnym 500.000 złotych ( słownie: pięćset tysięcy) opłaconym w całości,  NIP:817-10-04-109..

Można  się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom,

– przez e-mail: rodo@komandor.pl

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 • Pani/Pana zgoda np. na udzielenie odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny, oferty lub korespondencja w celu nawiązania współpracy ( 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora, w tym prowadzenia korespondencji, rozpatrzenie reklamacji, rozstrzygnięcia sporu w razie zaistnienia ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać  Pani/ Pana dane osobowe nie dłużej niż 1 rok od dnia odpowiedzi na zapytanie lub upływu ważności wyceny, oferty lub do czasu wycofania zgody. W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ewentualnych  roszczeń i upływu terminu przechowywania dokumentacji księgowej.

 

 1. Odbiorcy danych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Pani/Pana danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww. celów.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawo można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Polityka prywatności:

Zapoznałem się z polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.